ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden – zijn van toepassing op elke boeking door de reiziger van een verblijf bij het bloesemhof voor het huidige jaar. Een boeking impliceert de kennisname van deze algemene voorwaarden door de reiziger, alsook de aanvaarding ervan.

ARTIKEL 2 – ANNULATIES

2.1. Annulering door de reiziger

Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan de aanbieder toe te rekenen omstandigheid, kunnen  de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijk annuleringsverzoek van de reiziger):

Bij reservering wordt een voorschot van 25% gevraagd.
Bij annulering meer dan 28 dagen voor aankomst wordt het voorschot niet terugbetaald.
Bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst kan 50% van de arrangementsprijs aan de reiziger worden aangerekend.
Bij annulering vanaf de 8ste dag voor aankomst kan de totale arrangementsprijs worden aangerekend.

2.2. Annulering omwille van overmacht

Bij annulering (ongeacht of zulks door de reiziger dan wel de aanbieder gebeurt) wegens overmacht zoals bepaald in dit artikel 7.6, is geen van partijen aansprakelijk. De aanbieder heeft wel het recht (waarvan door de aanbieder afstand kan worden gedaan) om het betaalde voorschot in te houden, doch enkel en alleen indien een voorschot zou zijn betaald door de reiziger aan de aanbieder voorafgaand aan de reis en het intreden van de overmacht. Onder overmacht wordt onder meer doch niet limitatief verstaan: oorlog, stakingen, opstanden, ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme, grote gevaren voor de menselijke gezondheid zoals de uitbraak van een ernstig(e) ziekte, een virus of een pandemie zowel thuis als op de bestemming, natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden waardoor veilig reizen niet gegarandeerd kan worden.

Het staat de aanbieder en de reiziger vrij om onderling andersluidende afspraken bij overmacht te maken (in het voordeel van de reiziger dan wel de aanbieder).

Bovendien wordt de reiziger door Logeren in Vlaanderen vzw expliciet aangeraden om een annulatieverzekering af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij van zijn of haar keuze.